Історія заснування

Радивилівська лікарня на ЗО ліжок була за­снована у 1906 році на кошти Радивилівського мецената Гізбурга. Біля витоків організації на­дання медичної допомоги став відомий лікархірург Петро Дмитрович Шепченко, який працю­вав у Радивилові до 1920 року.

У середині 30-х років у Радивилові було від­крито державну лікарню на 50 ліжок, 5 із яких акушерських. Та оскільки перебування в лікарні було дорогим (коштувало хворому 5 злотих на добу), то її послугами могли користуватись тільки заможні люди.

В той час у лікарні працював лі­кар Занічковський, який пізніше став міністром охорони здоров'я Польщі. Під час Великої Віт­чизняної війни в лікарні був розміщений війсь­ковий госпіталь, тут же надавалась допомога жителям району.

Першим повоєнним організатором охорони здоров'я району з 1 вересня 1944 року був лікар Василенко. У 1945 році створений районний відділ охо­рони здоров'я, який очолила М.Я.Ісаєва.

Image
Image

У лікарні тоді було 50 ліжок, з них по 15 хірургі­чних та тера­певтичних, по 10 пологових та інфекцій­них. У районі функціонува­ла тублікарня на 15 ліжок, а з 1953 року -20 колгоспних пологових бу­динків. На по­чатку 50 років акушерсько-гінекологічну службу очолювала В.Т.Бакаленко, терапевтичну Ю.А.Карезіна. З 1954 року хірургічну службу очолив І.И.Дурда, який на основі хірургічних спостережень у 1971 році захи­стив кандидатську дисертацію. З 50-х років у різний періоди головними лікарями працю­вали П.Є.Яцун, С.Й.Муляр (1963-1966 рр.), М.О.Копилов (1967-1981 рр.). У ці роки лі­карня розбудовувалась, покра­щувалась її матеріальна база. Так, у 1972 році введений у дію новий терапевтичний корпус на 100 ліжок, добудовано акушер­сько-гінекологічне відділення. Тож у 1972 році у лікарні фун­кціонує 250 ліжок. Були відкри­ті травматологічне, неврологіч­не відділення, реанімаційна па­лата. У цей період кваліфіковану медичну допомогу населенню району нада­вали: О.П.Івасів. Б.Я.Івасів, Н.А.Шахматова, В.Г.Апарович, В.І.Хавунко, Ж.І.Роффе, М.С.Прохоров, М.Ф.Супрун, А.И.Копилова, К.Ф.Борова, С.В.Боровий, В.Ф.Садовець, Ю.С.Щербаков, М.П.Шелест, М.Т.Галайко, І.М.Дурда, П.М.Федорчук

У 1982 році центральну районну та колек­тив медичних працівників району очолив Григо­рій Федорович Стецюк. Нині - депутат облас­ної ради двох останніх скликань, лікар організатор вищої категорії, кавалер ордена "Дружби на­родів".

За період його керівництва у 1984 році за­вершено добудову пологово-гінекологічного кор­пусу на 60 ліжок (35 гінекологічних і 25 пологових із сумісним перебуванням матері й дитини). В кінці 1985 року введено в дію типовий хірур­гічний корпус на 150 ліжок з операційним бло­ком на 4 операційних, типовим відділенням ане­стезіології й інтенсивної терапії на 6 ліжок.

У ці роки діяльність лікарні спрямовується на розвиток спеціалізованих служб: акушерсь­ко-гінекологічної, реанімаційної, хірургічної, пе­діатричної, офтальмологічної. Чимало для їх ор­ганізації і розвитку зробили лікарі О.СБезсмертна, В.Й.Гайдук, ВАМандрик, Г.В.Грибок, Г.М.Покопеиь, І.С.Гайдук, Г.Ф.Тимків, В.П.Голуб, Б.М.Гуменюк, В.А.Калинович, М.М.Яворський, В.В.Яворська, Є.П.Гордійчук. Поряд із лікарями самовіддано працювали і працюють старша операційна мед­сестра О.С.Равчина, старша акушерка Н.О.Харченюк, медсестра М.М.Савчук, медста-тистики Н.В.Корсун, Н.Р.Савчук, рентген-лабо­рант В.Л.Троїцький, фельдшер швидкої медич­ної допомоги М.О.Новацький, фельдшери ФАПів Л.Н.Шуляк, А.М.Гудименко, П.П.Маламанюк, М.Я.Дзьобак.

У 1988 році введено в дію типове приміщен­ня поліклініки на 420 відвідувань за зміну. З введенням хірургічного корпусу потужність лі­карні сягає 350-ти ліжок.

На сьогодні Радивилівська ра­йонна лікарня - лікувально-профілактичний за­клад на 210 ліжок, в якому працює 77 лікарів (37 - з вищою кваліфікаційною категорією, 18 - з першою, 6 - з другою) та 191 середніх медичних працівників. Колективом середнього й молодшого медперсо­налу керує головна медична сестра лікарні Г.П.Ногачевська.